برچسب: طرح جامع

شرح خدمات طرح جامع – تفصیلی (برای شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰۰۰۰ نفر )

شرح خدمات طرح های جامع – تفصیلی برای شهرهای ۲۰۰۰۰ نفر جمعیت   قسمت اول: تعیین و بررسی و شناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن   قسمت دوم: بررسی و شناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن : خصوصیات اقلیمی و زیست محیطی شهر – خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر – خصوصیات اقتصادی شهر – خصوصیات کالبدی   قسمت […]

شرح خدمات انجام مطالعات و تهیه طرحها و برنامه های توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ آن

قرارداد تیپ ۱۲ – پیوست شماره ۲ – انجام مطالعات و تهیه طرحها و برنامه های توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ آن   ۱- بررسی کل منطقه ۲- بررسی حوزه نفوذ ۳- بررسی و شناخت شهر ۴- تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها ۵- تهیه طرحها و برنامه های عمرانی شهر […]

دستور العمل تشخیص اساس طرح جامع شهر

دستور العمل تشخیص اساس طرح جامع شهر – مصوب ۱۳۶۳/۱۲/۲۳ از آنجا که در تشخیص اساس طرح جامع موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تا کنون ابهامات و اشکالاتی وجود داشته است ( دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر ) که مبتنی بر تعاریف مندرج در قانون تغییر نام وزارت […]