برچسب: قانون طرح جامع شهر

دستور العمل تشخیص اساس طرح جامع شهر

دستور العمل تشخیص اساس طرح جامع شهر – مصوب ۱۳۶۳/۱۲/۲۳ از آنجا که در تشخیص اساس طرح جامع موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تا کنون ابهامات و اشکالاتی وجود داشته است ( دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر ) که مبتنی بر تعاریف مندرج در قانون تغییر نام وزارت […]