برچسب: قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان ماده ۱- طرفین قرارداد ( کارفرما ، پیمانکار ، صاحبکار ، مهندس ناظر ) ماده ۲ – موضوع قرارداد ماده ۳ – مدت قرارداد ماده ۴ – تعهدات مهندس ناظر ماده ۵ – تعهدات صاحبکار ماده ۶ – سایر شرایط ماده ۷ – سایر شرایط ماده ۸ – حق الزحمه […]