برچسب: لجستیک پارک کشاورزی

لجستیک پارک کشاورزی

مکان یابی پارک های لجستیک کشاورزی

پارک لجستیک کشاورزی مرکز لجستیکی است که بر فعالیت هایی در حوزه تجمیع، انبارداری، نگهداری، توزیع و خدمات ارزش افزوده محصولات کشاورزی تمرکز دارد. ضرورت پرداختن مجزا به مکان یابی پارک های لجستیک کشاورزی به نیاز این دسته از کالاهای به خدمات ارزش افزوده لجستیک در مبدا (مانند طبقه بندی و بسته بندی)، روش حمل […]