برچسب: پهنه سکونت

ضوابط طرح تفصیلی تهران

ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه سکونت R طرح تفصیلی

پهنه سکونت، محدوده هایی از شهر است که کاربری غالب آن مسکونی بوده و به غیر از قطعات و پلاک ‌های مسکونی، شامل شبکه معابر و دسترسی ‌ها، برخی از فعالیت‌ های انتفاعی و غیرانتفاعی و خدمات پشتیبان سکونت است. در این پهنه به منظور تأمین امنیت و آرامش، استقرار طیفی گسترده از فعالیت ‌ها […]