برچسب: پهنه m طرح تفصیلی

ضوابط پهنه M

ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه مختلط M طرح تفصیلی

پهنه مختلط، قسمت هایی از محدوده شهر است، که از رشد خزنده فضاهای کار و فعالیت در بافت های مسکونی پدید آمده و در طرح جامع جدید شهر سامان یافته و استعداد استقرار فعالیت های چند منظوره کار، فعالیت، سکونت و غیره را دارند. موقعیت و کاربری پهنه مختلط M پهنه مختلط علاوه بر برخی […]