برچسب: کاربری باغ

آیین نامه اجرایی قانون حفظ اصلاح کاربری اراضی زراعی و باغها

آیین نامه اجرایی قانون حفظ اصلاح کاربری اراضی زراعی و باغها و ضوابط تقویم اراضی موضوع تصویب نامه های شماره ۱۳۱۰۵ / ت ۱۵۳۹۸ ه مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۱ و شماره ۲۰ / ۱۲۸۶۳۷ / ت / ۱۶۵۸۴ ه مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ و اضلاحیه های بعدی آن لغو و این آین نامه جایگزین آنها می‌گردد. در این آیین […]