برچسب: کمیسیون ماده 12

کمیسیون ماده 12

کمیسیون ماده 12 چیست؟

کمیسیون ماده 12 کمیسیون ماده 12 کمیسیونی است که موارد مربوط به تعیین نوع اراضی، تشخیص عمران، تمییز اراضی و نیز اصلاح و یا احیای زمین‌ها را بر عهده دارد. این کمیسیون بر مبنای ماده 12 قانون زمین شهری است که در تاریخ بیست‌ودوم شهریور ماه سال 1366 مصوب شده است. ماده 12 قانون زمین […]