اردیبهشت 21 1395 0اظهار نظر
سمانه ستوده

سمانه ستوده

کارشناس ارشد برنامه ‌ریزی شهری

– مدیریت فضای سبز شهری منطقه 9 شهرداری تهران، مجله پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تهران،پاییز 88.
– نقش اطلاعات تصویری ماهواره ای در استخراج نقشه کاداستر، همایش اطلاعات مکانی و مدیریت یکپارچه شهری، مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران- پاییز 87.
– تحلیل نقش زیرساختهای شهر الکترونیک در موفقیت آن در ایران، همایش علمی سراسری جغرافیا، دانشگاه تهران، ارائه: آبان 87.
– مفهوم پایداری در شهرهای امروز جهان، ماهنامه پژوهشی، آموزشی، اطلاع ‌رسانی برنامه ‌ریزی و مدیریت شهری شهرداری ‌ها، اردیبهشت 87.
– آیا هنوز امکان نجات هسته قدیمی شهرهای شرقی- اسلامی وجود دارد؟ مجله جستارهای شهرسازی، (نوبت انتشار).
– مطالعات کالبدی و سیما و منظر شهری در طرحهای توسعه شهری (طراحی شهری- بافتهای فرسوده- طرحهای جامع و تفصیلی)
– کارشناس مطالعات گردشگری نارین قلعه میبد، محور گردشگری کوهرنگ- مسجد سلیمان