خرداد 04 1398 0اظهار نظر
علی فرامرزی

علی فرامرزی

مسئول دفتر نوسازی محله

مسئول دفتر نوسازی محله

 

 

کارشناس ماده  100

تهیه طرح‎های جامع و تفصیلی

کارشناس تهیه طرح های نوسازی بافت فرسوده

تهیه طرح های هادی روستایی

مدیر فنی و اجرایی و راهبر دفاتر نوسازی محلی