می 21 2019 ۰نظر
فاطمه ایزدی فرد

فاطمه ایزدی فر

کارشناس اجتماعی

سوابق تحصیلی:

کارشناس اجتماعی دفتر نوسازی

 

سوابق حرفه ای:

کارشناسی علوم اجتماعی – برنامه ریزی رفاه اجتماعی 1393

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی – رزنامه ریزی توریسم 1396