اردیبهشت 21 1395 0اظهار نظر
فریدون گازرانی

فریدون گازرانی

مسئول بخش شهرسازی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی
دکتری برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی

 

– همکار مهندسین مشاور در تهیه طرحهای جامع و تفصیلی و هادی
– مدیر طرح‎های جامع و تفصیلی و هادی شهرهای الیگودرز و نورآباد، قائن، کارچان، حاجی آباد، نشتارود، کوراییم، فرمهین، سرایان، فردوس، نهبندان، خاش، دهاقان، چادگان، جزیره ابوموسی، دهگلان، سروآباد، سریش ‎آباد
– مدیر پروژه طرح توسعه و عمران ناحیه غرب استان خراسان رضوی، ناحیه شرق استان فارس، ناحیه ساری (مازندران)، ناحیه قوچان (خراسان رضوی)، ناحیه اسلام آباد غرب (استان کرمانشاه)
– مدیر پروژه طرح توسعه گردشگری محور زاینده‎رود
– مدیر پروژه طرح ملی توسعه گردشگری ایران
– مدیر طرحهای توسعه و عمران ناحیه غرب استان خراسان
– تجارت الکترونیک جستاری نو در برنامه ریزی شهری و ناحیه ای، مجله جستارهای شهرسازی- سال 1382
– نگرشی بر ساماندهی شاغلان بخش غیررسمی (دستفروشان) بخش مرکزی شهر سنندج، روزنامه محلی سیروان
– میناب شهری در هزارتوی خاطرات خاموش، مجله جستارهای شهرسازی- سال 1383
– ارزیابی توان اکولوژی ناحیه اسلام آباد غرب، فصلنامه تحقیقات جغرافیا- سال 1386
– جایگاه ونقش اکوتوریسم(طبیعت گردی)درتوسعه گردشگری محور زاینده رود، همایش گردشگری استان اصفهان- سال 1386