اردیبهشت 21 1395 0اظهار نظر
محرم نوروزی

محرم نوروزی

مشاور پروژه‌های شهرسازی

سوابق حرفه ای:

– کارشناس و تسهیلگر اجتماعی طرح توسعه‌ ناحیه‌ای استان‌های هرمزگان، کهگیلویه و بویر احمد و کردستان
– کارشناس و تسهیلگر اجتماعی ساماندهی فضایی- کالبدی سکونتگاههای روستایی شهرستان‌های اهواز، شوش و شوشتر
– 0کارشناس و تسهیلگر اجتماعی طرح توسعه و عمران مناطق توسعه نیافته روستایی بخش خورو بیابانک و پادنا استان اصفهان
– کارشناس و تسهیلگر اجتماعی مطالعات مکانیزسیون کشاورزی حوزه آبخیر کارون ، مارون ، جراحی و …
– کارشناس اجتماعی طرح تدوین برنامه پنجساله شهرداری منطقه 6 تهران
– کارشناس و تسهیلگر اجتماعی طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ایران
– مدیر پروژه و تسهیلگر اجتماعی طرح ارزیابی اجتماعی نگرش مردم به مسائل زیستمحیطی تالاب انزلی
– کارشناس اجتماعی طرح عاملیت چهارم مطالعات بافت‌ فرسوده شهرهای کشور
– مدیر پروژه و تسهیلگر اجتماعی مطالعات ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهر سبزوار و توانمند سازی اجتماعات آنها