اردیبهشت 24 1401 0اظهار نظر
محمد بهادری

محمد بهادری

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد اقتصاد تولید
دکتری اقتصاد – گرایش منابع طبیعی و زیست محیطی

سوابق حرفه ای:

کارشناس مهندسین مشاور در تهیه طرح های توجیهی
همکاری در طرح توسعه اقتصادی شهرستان های استان فارس
همکاری در طرح آمایش استان اردبیل
همکاری در تهیه و تدوین اسناد توسعه شهرستان های استان سیستان و بلوچستان
همکاری در طرح های امکان سنجی احداث شهرک های کشاورزی
همکاری در طرح های توجیهی احداث شهرک های صنعتی