اسفند 26 1397 0اظهار نظر
نرگس محرابیان

نرگس محرابیان

کارشناس شهرسازی دفتر نوسازی محله

 

 

کارشناس علوم سیاسی – سال 1383

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – سال 1391