مرداد ۱۸ ۱۳۹۵ 0نظر

‌قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز

‌قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز

Version
Download ۴۱
Total Views ۲۱۳
Stock
File Size ۷۱٫۱۹ KB
File Type pdf
Create Date مرداد ۱۸, ۱۳۹۵
Last Updated خرداد ۱, ۱۳۹۸
دانلود

قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز

قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز
مصوب ۱۳۵۰٫۳٫۳۱
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون احداث هر گونه بنا و ساختمان در فاصله ۲۵۰ متر از هر طرف محور خطوط لوله انتقال گاز در خارج از محدوده شهرها ممنوع است و در صورت احداث بنا و ساختمان شرکت ملی گاز ایران مجاز است با حضور نماینده ژاندارمری یا شهربانی یا بخشداری اقدام به انهدام آن نماید و هیچ گونه خسارتی از این بابت به اشخاص پرداخت نخواهد شد.
تبصره ۱ - شرکت ملی گاز ایران مجاز است در مواردی که انتخاب فاصله ۲۵۰ متر مذکور در این قانون را با توجه به مقتضیات فنی و محلی ضروری نداند فاصله کمتری را تعیین نماید.
تبصره ۲ - احداث بنا و ساختمانی که صرفاً به منظور استفاده از دریا باشد در صورتی که طبق تشخیص شرکت ملی گاز ایران موجب خرابی و خسارت نگردد مجاز خواهد بو.
آیین نامه مربوط به نحوه اجرای این تبصره به پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳ - چنانچه ابنیه و ساختمانهایی قبل از تصویب این قانون بین حریم مذکور در ماده ۱۱ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ و حریمهای مذکور در این قانون ایجاد شده باشد و شرکت ملی گاز ایران انهدام آن را ضروری بداند بر اساس ماده ۱۱ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اقدام و خسارت وارده به اشخاص پرداخت خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۴۹٫۱۲٫۲۷ در جلسه روز دوشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه به تصویب مجلس سنا رسید.

نوشتن یک نظر یا پاسخ به یک نظر