آگوست 08 2016 ۰نظر

‌قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز

  • Version
  • دانلود 103
  • حجم فایل 71.19 KB
  • File Count 1
  • زمان ساخت آگوست 8, 2016
  • Last Updated خرداد ۱, ۱۳۹۸

قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز

قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز
مصوب 1350.3.31
ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون احداث هر گونه بنا و ساختمان در فاصله 250 متر از هر طرف محور خطوط لوله انتقال گاز در خارج از محدوده شهرها ممنوع است و در صورت احداث بنا و ساختمان شرکت ملي گاز ايران مجاز است با حضور نماينده ژاندارمري يا شهرباني يا بخشداري اقدام به انهدام آن نمايد و هيچ گونه خسارتي از اين بابت به اشخاص پرداخت نخواهد شد.
تبصره 1 - شرکت ملي گاز ايران مجاز است در مواردي که انتخاب فاصله 250 متر مذکور در اين قانون را با توجه به مقتضيات فني و محلي ضروري نداند فاصله کمتري را تعيين نمايد.
تبصره 2 - احداث بنا و ساختماني که صرفاً به منظور استفاده از دريا باشد در صورتي که طبق تشخيص شرکت ملي گاز ايران موجب خرابي و خسارت نگردد مجاز خواهد بو.
آيين نامه مربوط به نحوه اجراي اين تبصره به پيشنهاد شرکت ملي گاز ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 3 - چنانچه ابنيه و ساختمانهايي قبل از تصويب اين قانون بين حريم مذکور در ماده 11 اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب ارديبهشت ماه 1347 و حريمهاي مذکور در اين قانون ايجاد شده باشد و شرکت ملي گاز ايران انهدام آن را ضروري بداند بر اساس ماده 11 قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران اقدام و خسارت وارده به اشخاص پرداخت خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر يک ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه 1349.12.27 در جلسه روز دوشنبه سي و يکم خرداد ماه يک هزار و سيصد و پنجاه به تصويب مجلس سنا رسيد.

نوشتن یک نظر یا پاسخ به یک نظر