توضیحات پروژه

افق طرح سال 1400 و جمعیت پیش‌بینی شده 8535 نفر
نرخ رشد جمعیت معادل 2.5 درصد در نظر گرفته شده است
سطح حریم پیشنهادی شهر برابر با 1631 هکتار یعنی معادل 9.67 درصد سطح محدوده شهر است
تقسیمات کالبدی شهر شامل 3 محله است.
تراکم ناخالص 52 و تراکم خالص جمعیت شهر معادل 170 نفر در هکتار است.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان وزارت راه و شهرسازی
موقعیت استان قزوین
مساحت عرصه 167 هکتار
تکمیل 1387

برچسب ها