مهر 07 1401 0اظهار نظر
ضوابط اراضی ذخیره توسعه

ضوابط اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری در طرح تفصیلی

اراضی ذخیره توسعه چیست ؟

در هر یک از پهنه های چهارگانه استفاده از اراضی (G , M , S , R ) کلیه اراضی و املاک بزرگ با مساحت یک هکتار و بیشتر (به جز فضاهای سبز شکل گرفته موجود)، به اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری اختصاص یافته و در نقشه پهنه بندی نحوه استفاده از اراضی طرح تفصیلی، متمایز شده است. این اراضی و املاک، متناسب با موقعیت و استقرار در محدوده های شهر، برای بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر، به ویژه تأمین خدمات بافت های مذکور، و یا برای مجموعه ای از کاربری های چند منظوره شهری از جمله خدمات شهری، تجاری – اداری، تفرج و گردشگری، فضاهای سبز و باز، فعالیت و حتی سکونت (در حد قابل قبول و با رعایت سقف جمعیت پذیری هر منطقه در طرح تفصیلی) است.

ضوابط اراضی ذخیره توسعه
ضوابط اراضی ذخیره توسعه

چگونگی ساخت و ساز در اراضی ذخیره توسعه

مالکین املاک و اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری برای اخذ مجوز ساخت و ساز در این اراضی، ملزم به تهیه طرح توجیهی اولیه با لحاظ نمودن حداقل ۵۰ عرصه این اراضی به خدمات هفت گانه غیرانتفاعی و با استفاده از خدمات مهندسین مشاور ذیصلاح بوده، که تصویب این طرح پس از تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، توسط کمیسیون ماده پنج ضروری است و طرح مصوب می باید مبنای اقدام در اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری، شود طرح مداخله و اقدام در اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری، براساس طرح تفصیلی و با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و همچنین نیازهای شهرسازی حوزه نفوذ قطعه مذکور، مبتنی بر اسناد توسعه و عمران محله ای (در صورت وجود)، تهیه می شود.
تبصره: دستورالعمل اختصاصی خدمات هفت گانه غیرانتفاعی می بایست حداکثر ظرف مدت 6 ماه توسط شهرداری تهیه و به تصویب کمیسیون ماده پنج شهر تهران برسد.

اراضی ذخیره توسعه شهر تهران
اراضی ذخیره توسعه شهر تهران

ضوابط اراضی ذخیره توسعه با مساحت پایین

تا تصویب و ابلاغ طرح های موضوعی و موضعی اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری، کلیه اراضی و املاک با وسعت کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع در پهنه سکونت و کمتر از ۲۰۰۰ مترمربع در پهنه مختلط و فعالیت، که در محدوده اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری قرار داشته و تا پیش از تاریخ مصوبه 04/07/1390 تفکیک شده باشند، از شمول اراضی ذخیره توسعه و نوسازی مستثنی بوده و ساخت و ساز در آنها طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی امکان پذیر است.

اراضی ذخیره توسعه
اراضی ذخیره توسعه

دستورالعمل اراضی ذخیره توسعه

شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهر تهران، نسبت به تهیه دستورالعمل (شناسنامه راهنمای عمل) برای صاحبان املاک و اراضی واقع در این محدوده ها براساس احکام طرح جامع مصوبه و با رعایت منافع متقابل و مصالح عمومی و خصوصی با اعمال سیاست برد – برد، برای ذینفعان و منافع شهر، اقدام نماید.
طرح موضوعی موضعی برای اراضی ذخیره توسعه
شهرداری تهران ملزم به تهیه طرح موضوعی موضعی اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری به منظور اصلاح، تدقيق، حذف و جانشینی محدوده های واجد شرایط، همراه با ساز و کارهای اجرایی و ضوابط و مقررات مربوطه (با تعیین سهم خدمات غیرانتفاعی، کاربری های چند منظوره، سکونت و … در هریک از زیر پهنه ها)، حداکثر ظرف مدت یک سال و ارائه نتایج آن به کمیسیون ماده پنج برای تصویب و تأیید نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری است.
تبصره: با عنایت به منقضی شدن زمان تهیه طرح موضعی موضوعی اراضی ذخيره توسعه و نوسازی شهر تهران، تا زمان تهیه و تصویب طرح مذکور احداث بنا منوط به تأیید موردی کمیسیون ماده پنج شهر تهران و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

هجده + سه =