مرداد ۱۹ ۱۳۹۵ 0نظر

شرح خدمات تهیه طرح جامع مناطق نمونه گردشگری

شرح خدمات تهیه طرح جامع مناطق نمونه گردشگری

Version
Download ۷۲۳
Total Views ۱۹۱۹
Stock
File Size ۱۳۸٫۱۹ KB
File Type pdf
Create Date مرداد ۱۹, ۱۳۹۵
Last Updated مهر ۱۰, ۱۳۹۵
Download

شرح خدمات تهیه طرح جامع نمونه گردشگری

تعاریف و معیارها : منطقه نمونه گردشگری ، محدوده منطقه نمونه گردشگری، حوزه نفوذ کلان منطقه نمونه

 

شرح خدمات

بخش اول – کلیات (ضرورت‌ها، روش شناسی و مبانی نظری)

- طرح مساله

- اهداف

- ضرورت

- ماهیت و مقیاس طرح

- موقعیت مکانی طرح

- ماهیت و مقیاس پروژه

- برنامه ریزی و روش شناسی انجام کار

- تعاریف و مفاهیم مرتبط با موضوع

- تجارب و نمونه های مشابه داخلی و خارجی

- اسناد و طرح های فرادست مرتبط با موضوع و موقعیت منطقه نمونه

 

بخش دوم- شناخت وضع موجود

- محیط و شرایط طبیعی جغرافیایی

- محیط زیست

- سیماعی اجتماعی فرهنگی در محدوده منطقه نمونه

- اوضاع اقتصادی در محدوده منطقه نمونه

- سیمای کالبدی- فضائی و وضعیت زیرساختها در منطقه نمونه

- صنعت گردشگری در محدوده منطقه نمونه

 

بخش سوم – تحلیل دادهها و ارزیابی وضع موجود منطقه نمونه گردشگری (تحلیل قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدها در سطح منطقه نمونه گردشگری و محدوده آن)

- عوامل طبیعی – جغرافیایی

- عوامل زیست محیطی

- عوامل اجتماعی- فرهنگی

- عوامل اقتصادی

- عوامل کالبدی- فضایی و وضعیت زیرساختها

- -صنعت گردشگری

- چشم اندازکلی وضع موجود بر اساس جمعبندی ارزیابی SWOT ( تحلیل ارزشها و پتانسیل- های منطقه نمونه در وضع موجود)

 

بخش چهارم: ارائه طرحها و برنامه‌های جامع توسعهای

- تدوین اهداف توسعه‌ای

- خط مشیها و سیاستهای راهبردی توسعه

- تدوین نظام جامع برنامه فیزیکی منطقه نمونه گردشگری

- تدوین نظام جامع عملکردی منطقه نمونه گردشگری

 

بخش پنجم: ارزیابی مالی و اقتصادی طرح جامع منطقه نمونه گردشگری (با استفاده از نرم افزار camfar3 )

- انجام بررسی های مالی

-انجام بررسی های اقتصادی

 

بخش ششم: ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرح جامع منطقه نمونه گردشگری (EIA )

فهرست نقشه‌های مورد نیاز:

 

پیوست شماره ۱  -  شرح خدمات مطالعات اجمالی ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه‌های تفریحی- توریستی (گردشگری) و طبیعتگردی (اکوتوریسم )

۱- کلیات طرح

۲- بررسی موضوع موجود

۳- -بررسی اثرات زیستمحیطی به تفکیک فاز ساخت و بهرهبرداری (پیشبینی آثار مثبت و منفی طرح)

۴- تجزیه و تحلیل آثار و پیامدها و نتیجه‌گیری

۵- برنامه مدیریت و پایش زیست‌محیطی

۶- -منابع، مأخذ و مراجع مورد استفاده در گزارش

۷- نام، مشخصات و تجربیات تهیه کننده (گان) گزارش ارزیابی زیستمحیطی

۸- پیوست و ضمایم