جمعیت موجود شهر حدود ۸۸۰۰ نفر است
افق طرح جامع سال ۱۴۰۰ و جمعیت پیش‌بینی شده ۱۲۰۰۰ نفر است
نرخ رشد برای افق طرح ۲٫۵ درصد پیش‌بینی شده است
تراکم ناخالص جمعیتی ۳۵ نفر و تراکم خالص آن حدود ۹۰ نفر در هکتار است
ویژگی خالص آن باغ شهر بودن و شهرت باغات گردوی آن است
تقسیمات کالبدی شهر شامل ۳ محله بالا، پایین و حیدریه است.